Projekty

Probíhající projekty:

 

Poradna pro integraci, z.ú. (PPI)  realizuje společně jako partner  Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) projekt SIRIUS - AMIF/5/01, který je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu. 

Project SIRIUS, registration no. AMIF/5/01, in financed in framework of national program of Asylum, migration and integration fund (AMIF). English version follows below.

Doba trvání:

01. 10. 2016– 30. 9. 2017

Financování:

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)                                                                             

Ø  CO Nabízíme:

·         obecné poradenství v souvislosti s nuceným návratem

·         poradenství v průběhu procesu návratu

·         právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění,
          rozhodnutí o povinnosti opustit území

·         právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o zajištění

·         právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu v zařízeních pro
          zajištění cizinců

·         komunikace a jednání s odpovědnými úřady

·         příprava odvolání, žalob a dalších právních podání

·         konzultace a možná řešení dalších souvisejících problémů

·         v případě potřeby zajistíme pomoc tlumočníka a psychologa

 

Ø  KOMU JE POMOC URČENA:

·         Státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území či správním vyhoštění, rozhodnutí o přemístění

·         cizincům v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Bělé-Jezové, Drahonicích a Vyšních Lhotách

·         u všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob - obětem mučení, násilí, SGBV či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným

 

Ø  Kde vám poradíme:

·         Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00

·         Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno: pondělí a úterý 9:00 – 16:00

·         Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00

·         Po předchozím objednání v kanceláři PPI Ústí nad Labem: pondělí a úterý
          10:00 - 15:00

·         Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové: každé úterý a čtvrtek

·         Zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích: každé pondělí a středa

·         Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách: každé úterý a čtvrtek

 

Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.

KONTAKTNÍ INFORMACE:

OPU PRAHA

 

OPU Brno

OPU PLZEŇ

PPI Ústí nad labem

Kovářská 939/4

Leitnerova 682/9

Sady Pětatřicátníků 48/33

Velká Hradební 33

190 00 Praha 9

602 00 Brno

301 00 Plzeň

400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 730 158 781

Tel: +420 543 210 443

Tel: +420 604 809 165

tel.: +420 475 216 536

Tel.: +420 730 158 779

+420 731 928 388

 

 

opu@opu.cz

opu.brno@opu.cz

opu.plzen@opu.cz

usti@p-p-i.cz 

 

 

 

 

www.opu.cz

www.p-p-i.cz

 

O projektu:

Projekt SIRIUS (Support-Information-Return-Immigration-Undocumented-Security)zajišťuje informovanost a bezplatnou kvalifikovanou právní pomoc v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR a zároveň žadatelům o mezinárodní ochranu nacházejících se v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC). Projekt zvyšuje povědomí o možnosti dobrovolných návratů a zajistit vyšší účinnost návratů obecně, čímž napomáhá účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie. To naplňuje skrze obecné a kvalifikované poradenství, které je zajišťováno odborníky v dané problematice. Cílové skupině se dostává pomoci nejen v zařízeních pro zajištění cizinců (Bělá Jezová, Drahonice a Vyšní Lhoty), ale i v Praze, Brně, Plzni a Ústí nad Labem. Projekt SIRIUS, reg.č. AMIF/5/01, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu.

 

Counselling Centre for Integration (PPI) and Organization for Aid to Refugees (OPU) provide counselling in the framework of project SIRIUS

> WHAT WE OFFER:

* general counselling in relation to a forced return

* counselling during the return process

* legal counselling in relation to the decision on administrative expulsion, decision on the obligation to leave the country, decision on administrative detention

* legal counselling for asylum seekers in facilities for detention of foreigners

* communication and dealing with competent authorities

* preparation of lawsuits, appeals and other legal actions

* consultations and possible solutions of related problems

* in case of need we can secure the help of a psychologist or interpreter

 

> WHO WE PROVIDE COUNSELLING TO:

* third country nationals, who do not meet the conditions for entry or stay in the country (anymore), who were issued a decision on the obligation to leave the country, on administrative expulsion or on resettlement

* foreigners in the facilities for detention of foreigners in Bělá-Jezová, Drahonice and Vyšní Lhoty

* also to specifically vulnerable groups of foreigners – victims of torture, SGBV or human trafficking, single-parent mothers with children, unaccompanied children and severely ill persons

 

> WHERE:

* After previous arrangement:

* Office of OPU Praha – Tuesday and Thursday 9:00 – 16:00

* Office of OPU Brno– Monday and Tuesday 9:00 – 16:00

* Office of OPU Plzeň - Tuesday and Thursday 9:00 – 16:00

* Office of PPI Ústí nad Labem - Monday and Tuesday 10:00 - 15:00

* Facility for Detention of Foreigners Bělá-Jezová – every Tuesday and Thursday

* Facility for Detention of Foreigners Drahonice– every Monday and Wednesday

* Facility for Detention of Foreigners Vyšní Lhoty – every Tuesday and Thursday

 

All services including interpretation are provided free of charge

CONTACT INFORMATION:

OPU PRAHA

 

OPU Brno

OPU PLZEŇ

PPI Ústí nad labem

Kovářská 939/4

Leitnerova 682/9

Sady Pětatřicátníků 48/33

Velká Hradební 33

190 00 Praha 9

602 00 Brno

301 00 Plzeň

400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 730 158 781

Tel: +420 543 210 443

Tel: +420 604 809 165

tel.: +420 475 216 536

Tel.: +420 730 158 779

+420 731 928 388

 

 

opu@opu.cz

opu.brno@opu.cz

opu.plzen@opu.cz

usti@p-p-i.cz 

 

 

 

 

www.opu.cz

www.p-p-i.cz

 

About project SIRIUS:

The project SIRIUS (Support-Information-Return-Immigration-Undocumented-Security) provides information and free and qualified legal assistance in the return process for third-country nationals that are not (or no longer) complying with conditions required for entering or staying on the Czech territory and at the same time for applicants of international protection who are in facilities for detention of foreigners. The project raises awareness about the possibility to return voluntarily and ensures better efficiency of returns in general, which helps to an effective control of migration flow and to execute, strengthen and develop common asylum policy and common migration policy while fully respecting rights and principles of the European Charter of Fundamental Rights. It is ensured through general and qualified counselling, which is provided by professionals in a given field. The target group is given help not only in detention facilities (in Bělá Jezová, Drahonice a Vyšní Lhoty), but also in Prague, Brno, Pilsen and Ústí nad Labem.

Project period:

01. 10. 2016– 30. 9. 2017

Financing:

Asylum, migration and integration fund (AMIF)

 

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji – AMIF/10/04

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

NÁZEV PROJEKTU: Centrum na podporu cizinců v ústeckém kraji

Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2019
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Partner: Diecézní charita Litoměřice
Financováno: Národní program Azylového, migračního a integračního fondu

Cílem projektu Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (dále Centrum cizinců) je integrace cizinců prostřednictvím jeho aktivit. Projekt je zaměřen na odstranění bariér v integraci cizinců a zlepšení společenské atmosféry. Při rozšiřování a zdokonalování bezplatných služeb, které zlepšují sociální, právní, jazykovou a kulturní situaci cizinců, čerpá Centrum cizinců z dlouholetých zkušeností.  Podporuje také soužití cizinců a majoritní společnosti.  Usiluje i o zachování jejich původní kulturní a historické identity. 

Poskytuje sociálněprávní poradenství, kurzy ČJ a sociokulturní orientace, přednášky pro cizince, integrační aktivity, služby informačního centra, workshopy, vzdělávací akce. Centrum cizinců působí v Poradní platformě pro integraci cizinců v Ústeckém kraji.  Služby jsou poskytovány v partnerství s Diecézní charitou Litoměřice. Cílovou skupinou jsou příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje, osoby s udělenou mezinárodní ochranou a místní veřejnost.

Hlavním cílem tohoto projektu je v průběhu 3 let, provozem Centra na podporu integrace cizinců, zajistit v Ústeckém kraji cizincům rovný přístup k integračním službám, poskytovat informace a podporu jak cizincům, tak majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionech.

Součástí projektu je i provoz Informačního centra, které je určeno státním příslušníkům třetích zemí, osobám s udělenou mezinárodní ochranou a veřejnost. V informačním centru může cílová skupina bezplatně využívat 8 počítačů s internetem, knihovnu s českými i cizojazyčnými tiskovinami, DVD, TV se satelitem a audiovizuálním vybavením. Cílová skupina může využít i pravidelně odebírána vybraná česká a cizojazyčná periodika. Cizinci se zde mohou informovat o aktuálním dění v ČR i v zemi svého původu. 

Během projektu PPI a její partner Diecézní charita Litoměřice realizují odborné sociální poradenství po celém kraji formou detašovaných pracovišť a terénního poradenství.  PPI pak poskytuje ve svých prostorách právní poradenství.

Významnou součástí projektu je i široká nabídka kurzů českého jazyka.

Přínosem projektu je eliminace překážek úspěšné integrace formou individualizované, intenzivní a komplexní nabídky podpory. 

 

 

Centrum integračních aktivit pro migranty ze třetích zemí Poradny pro integraci  (Grant Nadace České spořitelny)

Doba trvání projektu 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.

Podstatou programu je úspěšná integrace cizinců do české společnosti a zaměření se na inkluzivní aktivity. Naše organizace dlouhodobě pracuje s cílovou skupinou cizinců a jejím posláním je cizince plně integrovat do společnosti a předejít tak jejich ghetoizaci. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou cizinci ze třetích zemí pobývající na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb. a osoby s udělenou mezinárodní ochranou popř. doplňkovou ochranou v ČR podle zákona o azylu 325/1999 Sb.

Proč právě tento program:  Nedostatečná orientace klientů ve společnosti (zejména nedostatečná informovanost o fungování státních institucí, veřejných systémech, základních právech a povinnostech, snížená schopnost využívat veřejných služeb a uplatňovat svá práva v důsledku toho, že daná osoba pochází z odlišného sociokulturního prostředí) – to je hlavní důvod našeho projektu. Dalším důvodem je příslušnost cílové skupiny ke zvláště zranitelné skupině migrantů - zejména absence kontaktu s majoritní společností a nedostatečná orientace v sociálních vztazích. Migranti čelí v české společnosti diskriminaci na mnoha různých úrovních (pracovní, sociální, bydlení).

Negativním jevem současnosti je využívání služeb zprostředkovatelských firem, kdy cílová skupina v důsledku neinformovanosti využívá služeb zprostředkovatelských firem, které si i za špatně poskytnuté informace/vykonané služby určují velké finanční odměny. V rámci grantu tedy poskytujeme sociální a právní poradenství právě těm osobám, které jsou ohroženy z důvodu nedostatečné orientace ve společnosti a dále těmto osobám nabízíme kurzy českého jazyka a  řadu integračních aktivit, které jsou zaměřeny na nácvik základních dovedností a orientaci ve společnosti. Další aktivity se zaměřují na využití volného času rodin s dětmi a na setkávání cizinců s majoritou prostřednictvím řady workshopů a vzdělávacích i volnočasových aktivit. 

Rádi bychom do projektu zapojili cca 200 osob, a to nejprve do poradenského programu a pak do volnočasových aktivit prostřednictvím komunitního setkávání.

V čem vidíme přínos: úspěšná integrace znamená úspěšné zvládnutí českého jazyka, nalezení a udržení legálního zaměstnání a bydlení. Cizinec, který se dobře začlení, je obecně přínosem pro celou společnost, protože se snadno domluví a stává se nezávislým a samostatným jedincem. Dojde k vytvoření pozitivních vazeb mezi majoritou a cizinci – snížení napětí a podpora pozitivního vnímání cizinců ve společnosti. Úspěšně začleněný cizinec není společností stigmatizován a není majoritou brán jako zátěž pro společnost. Sám navíc získává sebevědomí a úspěšně se integruje do společnosti.

V co doufáme a věříme: Zvýšení jazykových kompetencí klientů a jejich schopnost řešit samostatně své problémy bez asistence dalších osob, zvýšené právní povědomí – to je cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. S tím jde ruku v ruce i klientovo snížení závislosti na sociálním systému. Vlivem tohoto programu cizinec získá komplexní přehled o fungování systému v ČR. Věříme, že i díky našemu programu se klient aktivně zapojí do pracovního procesu. 

 

Projekt Integrační centrum Praha VI -  AMIF/10/03

Projekt Integrační centrum Praha VI, reg.č. AMIF/10/03, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Jako partner se Poradna pro integraci podílí na projektu Integrační centrum Praha VI, kde jsou cílovou skupinou projektu cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost je věnována zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Tříletý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V. Cizincům z třetích zemí je nabízeno:
·          právní a sociální poradenství,
·          kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace,
·          pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority),
·          bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna,
           volné prostory).

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:

·          naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování,
           koordinace všech aktérů na poli),
·          integrace a podpora neziskového sektoru,
·          terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ),
·          vzdělávání odborníků a a workshopy na MŠ
·          informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu),
·          monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu).

Poradna pro integraci jako partner zajišťuje realizaci projektu prostřednictvím právního a sociálního poradenství na pobočce Praha 4 – Pankrác. Právní poradenství zajišťují její dva právníci a sociální poradenství dva sociální pracovníci.

 

Mluvme o migraci

Název projektu: Mluvme o migraci

Doba realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016
Místo realizace: Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Financováno: Podpořeno nadačním příspěvkem z Ústecké komunitní nadace.

Stručné shrnutí:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nabídky vzdělávacích multikulturních programů podpořit zájem žáků základních škol či studentů středních škol o téma integrace cizinců. Žáci a studenti by se měli umět orientovat v základní terminologii, migraci a integraci chápat ve více souvislostech, utvářet si názor i jiným způsobe než skrze masmédia.  

Školám nabízíme v rámci projektu tyto multikulturní programy:

 • Uprchlíci
 • Integrace cizinců
 • Jsem muslim
 • Kuba – příběh života
 • Ochutnejte Vietnam

 

 

Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji

Projekt "Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji je financován ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2016“

NÁZEV PROJEKTU:  Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji Doba realizace projektu: Kalendářní rok 2016
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci,z.ú.
Financováno: Ze státního rozpočtu ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2016“

 

Cíl projektu: Cílem projektu je poskytování přímé asistence cizincům ze třetích zemí na oddělení pobytu cizinců OAMP a v terénu, v místech s větší koncentrací cílové skupiny. Důraz je kladen na individuální potřeby uživatelů služeb a jejich specifické životní situace. Poskytované služby vedou ke zlepšení informovanosti uživatelů o jejich právech a povinnostech. Dále jsou uživatelé informováni o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR a o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému v ČR.  Přímá asistence je poskytována konzultanty pro cizince, právním konzultantem a interkulturními asistenty z řad Vietnamské komunity.

Cílová skupina: Státní příslušníci třetích zemí pobývajících na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů a také osoby požívající postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany. Do cílové skupiny nespadají občané EU ani státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž nebylo dosud pravomocně rozhodnuto.

Místo realizace projektu:

1.    Vyhrazený prostor pracoviště OAMP v Ústí nad Labem a v Chomutově

2.     Ústí nad Labem, Berní 1

        Pondělí a středa  8-16 hodin

        Úterý a středa 8-14 hodin

       Chomutov, Jiráskova 5338

       Pondělí a středa 10 – 16 hodin

3.    V Centru cizinců v Ústí nad Labem, Velká Hradební 33

      Pondělí, úterý, čtvrtek - právní konzultace 10 – 16 hod. 

Ostatní dny v terénu v Ústeckém kraji, nebo v Centru cizinců po domluvě s pracovníky.

Přínosem projektu je informovanost cílové skupiny a eliminace překážek k úspěšné integraci. 

 

UKONČENÉ PROJEKTY:

CENTRUM NA PODPORU CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/1/05 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

NÁZEV PROJEKTU: Centrum na podporu cizinců v ústeckém kraji

Doba realizace projektu: 1.7.2015 – 30.6.2016
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Partner: Diecézní charita Litoměřice
Financováno: Národní program Azylového, migračního a integračního fondu

Projekt Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji je realizovaný Komunitním multikulturním centremPoradny pro integraci v Ústí nad Labem za finanční podpory Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Služby poskytuje PPI v partnerství s Diecézní charitou Litoměřice.

Cílem projektu je integrace cizinců do všech oblastí běžného života a zlepšení jejich postavení v ČR. Jedná se tedy o podporu samostatnosti klientů a přispění k rozvoji jejich schopností a vědomostí při řešení nejrůznějších situací a při uplatňování občanských práv. Centrum cizinců zároveň usiluje o zachování jejich původní kulturní a historické identity. Projekt svými aktivitami podporuje soužití cizinců a majoritní společnosti, včetně posilování mezikulturních kompetencí, zlepšuje povědomí veřejnosti o problematice azylantů a cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem a pozitivně ovlivňuje xenofobní postoje českých občanů, zaměstnanců státní správy a samosprávy apod.                                                            

Cílovou skupinou projektu jsou příslušníci třetích zemí a osoby s udělenou mezinárodní ochranou, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje a místní veřejnost. Centrum cizinců zaměřuje své aktivity na všechny aspekty integrace cizinců, a to jak na práci s konkrétními klienty, tak i na aktivity, které směřují k ovlivňování politiky a společenské atmosféry v oblasti uprchlictví a migrace.  

Přínosem projektu je eliminace překážek úspěšné integrace formou individualizované, intenzivní a komplexní nabídky podpory. Existence Centra cizinců je zásadní z hlediska široké nabídky služeb pro cizince i přijímací společnosti a jeho působení v kraji umožňuje koordinovat lokální integrační politiku a pružně reagovat na aktuální a v současné době rychle měnící se potřeby v této oblasti. 

Anotace k projektu ke stažení zde

 

PROJEKT INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA V.

Název projektu: Projekt Integrační centrum Praha V.

Doba trvání: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016

Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.

Financováno: Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF)

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv.žadatelé).

Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-IV.

Cizincům z třetích zemí nabízíme:
- právní a sociální poradenství
- kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace a adaptačně-integrační kurzy
  "Vítejte v ČR"
- pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
- bezplatné využití nabídky Informačního centra (internet, knihovna, volné prostory)

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:
- naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců
  (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru)
- terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
- vzdělávání odborníků, vzdělávání žáků v MŠ a studentů na SŠ
- informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
- monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu)

 

STŘECHA NAD HLAVOU

Název projektu: Střecha nad hlavou

Doba realizace projektu: 1.4.2015 – 31.3.2016
Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Financováno: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Stručné shrnutí:

Cílem projektu je zmírnit a upozornit na diskriminaci cizinců v oblasti bydlení, zajistit dostatečnou podporu migrantům, pobytovým službám a MČ při jejich vzájemné komunikaci. Cílovou skupinou jsou nejen migranti ze třetích zemí a občané EU, ale také zástupci pobytových sociálních služeb, MČ, úřadů a majitelé bytů.

Pro migranty v rámci projektu poskytujeme:

 • bezplatné sociální  poradenství 
 • asistenci v oblasti bydlení ve spolupráci se sociálním pracovníkem či interkulturním pracovníkem
 • možnost mediace při hledání bydlení  a při komunikaci se zástupci pobytových služeb a majiteli bytů

Dále nabízíme zástupcům pobytových sociálních služeb, zástupcům MČ, úřadům  a majitelům  bytů:

 • zajištění mediace ve styku s migrantem při hledání bydlení
 • tlumočení a asistence v případě jazykové a jiné kulturní bariéry
 • vzdělávání v oblasti interkulturních dovedností
 • navázání kontinuální spolupráce při překonávání bariér migrantů v oblasti bydlení
 • spoluúčast na kampani za rovné podmínky v bydlení pro cizince v rámci kulatých stolů

Shlédněte náš nový videospot 

Letáky pro klienty ke stažení: český, anglický, ruský, ukrajinský

Leták pro poskytovatele služeb: Zde

Práva v pobytových službách pro cizince: Zde

Výstup z kulatého stolu ze dne 16.6.2015 ke stažení: Zde

Výstup z Kulatého stolu ze dne 14.3.2016 ke stažení: Zde

Podpora zaměstnanosti cizinců v Praze

                                                   

Název projektu: Podpora zaměstnanosti cizinců v Praze

Doba realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015

Místo realizace: hl. m. Praha

Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.

Financováno: Operační program Praha adaptabilita

Stručné shrnutí:

Od nového roku jsme zahájili realizaci projektu s názvem „Podpora zaměstnanosti cizinců v Praze“, který je financován z Operačního programu Praha adaptabilita. Cílovou skupinou jsou nejen cizinci ze třetích zemí, ale nově podporujeme i cizince z Rumunska, Bulharska a Chorvatska pobývajících či žijících na území Prahy.

Cílem projektu je integrace podpořených cizinců na trh práce a to pomocí:

-           odborného sociálního a právního poradenství,

-           kurzů ČJ,

-           nabídkou kvalifikačních/rekvalifikačních kurzů,

-           podpory de minimis.

 

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Doba realizace: 1.8.2014 - 30.6.2015

Místo realizace: Hl. město Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj

RealizátorPoradna pro integraci, o.s.,

Financování: Z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR na základě programu Evropského uprchlického fondu

Stručné shrnutí:

Hlavním cílem projektu je poskytnout klientům a jejich dětem psychosociální a psychologické poradenství a zároveň pomoci jejich integraci formou vzdělávání, ať už prohlubováním znalostí českého jazyka, tak také pomocí při vzdělávání dětí, při uznávání již dosaženého vzdělání a při hledání vhodného zaměstnání.

Tento projekt zapojuje také naše dobrovolníky, kteří budou pomáhat dětem doučováním češtiny, pomocí s přípravou do školy a dalšími aktivitami, které podpoří děti v procesu integrace.

Leták v češtině

Leták v angličtině

Leták v ruštině

 

OTEVŘETE DVEŘE VI.

Doba realizace: 1.7.2014 - 30.6.2015

Místo realizace: Hl. město Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj

RealizátorPoradna pro integraci, o.s.,

Financování: Z prostředků Evropského unie a státního rozpočtu ČR na základě programu Evropského uprchlického fondu

Stručné shrnutí:

Projekt má pomoci lidem, kterým byl v ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana, s jejich začleněním do české společnosti. Jeho podstatou je zvýšit nabídku vhodného integračního bydlení v rámci Státního integračního programu, která v současnosti neodpovídá poptávce. Dalším souvisejícím cílem projektu je zvýšit informovanost zástupců obcí a měst i široké veřejnosti o situaci a problémech integrace azylantů v oblasti bydlení.

Klientům (osobám s udělenou mezinárodní ochranou) nabízíme odborné sociální a právní poradenství a asistenci při zajištění vhodného bydlení, popřípadě pomoc při vyřízení příspěvku na úhradu nájmu ze Státního integračního programu.

Dále těmto osobám nabízíme pomoc po nastěhování do nového místa. Aktivity podporující adaptaci poskytujeme klientům po dobu 6 měsíců od přestěhování. Podstatou je naučit tyto osoby orientovat se v novém prostředí a pomoci jim překonat počáteční nejistotu prostřednictvím sociálně-právního poradenství, asistence a pomoci při komunikaci s úřady a institucemi, při zajištění lékařské péče, vzdělání a zaměstnání.

Leták v češtině

Leták v angličtině

Leták v ruštině

Leták Vlastníte byt a potřebujete ho pronajmout

 

Integrační centrum Praha IV.

    

Doba realizace: 31.3.2015-30.6.2015

Místo realizace: Hl. město Praha

Realizátor: Hlavní město Praha 

Partner: InBáze Berkat, o.s., Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., Poradna pro integraci, o.s.

Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, prostřednictvím MV ČR a rozpočtu Hlavního města Prahy

Stručné shrnutí:

Projekt „Integrační centrum Praha“ (ICP), navazuje na deset regionálních integračních center, které postupně vznikly na území CR od roku 2009. Na realizaci projektu ICP se podílí několik neziskových organizací, které dlouhodobě pracují s cizinci. Hlavním cílem centra je přispívat k úspěšné integraci cizinců ze třetích zemí do české společnosti na území hlavního města Prahy.

Poradna pro integraci jako partnerská organizace bude poskytovat právní a sociální poradenství na pobočce na Praze 4 Hvězdova 19, na centrále ICP v Žitné 51 na Praze 1 a na pobočce Poradny pro integraci Opletalova 6 (vchod z Opletalky 4) na Praze 1.

Součástí projektu jsou kurzy českého jazyka a sociokulturní kurzy.

Více informací na webových stránkách: http://www.icpraha.com/.

 

Integrační centrum Praha III.

    

Doba realizace1.4.2014-31.3.2015

Místo realizace: Hl. město Praha

Realizátor: Hlavní město Praha 

Partner: InBáze Berkat, o.s., Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., Poradna pro integraci, o.s.

Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, prostřednictvím MV ČR a rozpočtu Hlavního města Prahy

Stručné shrnutí:

Projekt „Integrační centrum Praha“ (ICP), navazuje na deset regionálních integračních center, které postupně vznikly na území CR od roku 2009. Na realizaci projektu ICP se podílí několik neziskových organizací, které dlouhodobě pracují s cizinci. Hlavním cílem centra je přispívat k úspěšné integraci cizinců ze třetích zemí do české společnosti na území hlavního města Prahy.

Poradna pro integraci jako partnerská organizace bude poskytovat právní a sociální poradenství na pobočce na Praze 4 Hvězdova 19, na centrále ICP v Žitné 51 na Praze 1 a na pobočce Poradny pro integraci Opletalova 6 (vchod z Opletalky 4) na Praze 1.

Součástí projektu jsou kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy a práce s rodinami cizinců.

Více informací na webových stránkách: http://www.icpraha.com/.

Vzděláním k úspěšné integraci II.

Doba realizace: 1.1.2014 – 30.6.2015

Místo realizace: Hl. město Praha, Středočeský kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.

Partner: Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola

Financování: Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Stručné shrnutí:

“Vzděláním k úspěšné integraci II” plynule navazuje na předchozí projekt „Vzděláním k úspěšné integraci“ a opět je zaměřen na skupinu nezletilých cizinců bez doprovodu, kteří pobývají v ústavních školských zařízeních v České republice. Cílem projektu je dlouhodobá podpora této skupiny a její zařazení do života v české společnosti, hlavního vzdělávacího proudu a následně na trh práce. Našemu společnému cíli proto odpovídají zvolené aktivity projektu, které zahrnují intenzivní skupinové i individuální doučování českého jazyka, odborné kvalifikační kurzy, workshopy socio-kulturní orientace, pracovní, sociální i právní konzultace a poradenství i doplňkové volnočasové aktivity, včetně několikadenního výjezdu. 

 

Legální a kvalifikovaná práce pro cizince ve středočeském kraji


Název projektu: Legální a kvalifikované práce pro cizince ve Středočeském kraji
Doba realizace projektu: 1.1.2013 – 30.6.2015
Místo realizace: Středočeský kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s
Financováno: Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Stručné shrnutí:

Projekt se zaměřuje na podporu skupiny znevýhodněné na trhu práce – cizinců ze 3. zemí (azylantů, imigrantů) ze Středočeského kraje. Celkem bude podpořeno 80 osob z cílové skupiny.  

Sada podpůrných aktivit bude probíhat ve čtyřech cyklech, které budou zahrnovat:

 • Vyhodnocení motivace, pracovních zkušeností a kvalifikace každé zapojené osoby a vytvoření individuálního plánu podpory a zapojení do projektu.
 • Realizace komplexního poradenského programu
 • Realizace doplňujících vzdělávacích kurzů, které jsou pro začlenění na trh práce nevyhnutelné (kurz češtiny, pracovního minima)
 • Individuální psychologická podpora
 • Podpora při získávání pracovního uplatnění, včetně vytváření pozitivního a otevřeného prostředí na trhu práce pro zaměstnávání cizinců přímým oslovováním zaměstnavatelů

Doplňkovou podporou projektu je úhrada nákladů na cestovné pro účastníky kurzů i poradenství, v případě potřeby bude zajištěno i hlídání dětí.

Realizované aktivity podpoří znevýhodněné osoby na trhu práce a pomohou jim najít legální zaměstnání nebo zaměstnání s vyšší kvalifikací. V rámci jednotlivých kurzů a konzultací bude podpořeno celkem 80 cizinců.

http://p-p-i.cz/public/files/files/10x21_letak_elektronicky_FINAL.pdf

Odkaz na standardy férového zaměstnavatele zde

Brožuru Uspějte na trhu práce ke stažení zde

 

Rozvoj pracovníků a organizace Poradny pro integraci

Doba realizace: 1.7.2013-31.12.2014

Místo realizace: Hl. město Praha

RealizátorPoradna pro integraci

Financování: Operační program Praha adaptabilita

Stručné shrnutí:

1. července  2013 jsme zahájili realizaci projektu s názvem „Rozvoj pracovníků a organizace Poradny pro integraci“, který je financován z Operačního programu Praha adaptabilita. Cílem projektu je rozvinout profesní dovednosti pracovníků Poradny pro integraci, která se zaměřuje na poskytování sociálních, právních a dalších podpůrných služeb cizincům ze 3. zemí, kteří žijí v České republice. Konkrétně se projekt zaměřuje na rozvoj pražského týmu PPI.

Podpora cizinců si vyžaduje velmi specifickou odbornost, která v sobě zahrnuje velké množství znalostní a schopností. Z tohoto důvodu je velice potřebné, aby si pracovníci PPI kontinuálně zvyšovali a prohlubovali kvalifikaci, vzdělávali se a rozvíjeli své kompetence v oblasti motivačních rozhovorů, krizových intervencí, kariérového poradenství a byli připraveni na velmi různorodé situace, která práce s cizinci v PPI každý den přínáší.

 

Integrační centrum Praha II.

    

Doba realizace: 1.4.2013-31.3.2014

Místo realizace: Hl. město Praha, Středočeský kraj

RealizátorHlavní město Praha 

PartnerInBáze Berkat, o.s., Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., Poradna pro integraci, o.s.

Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Stručné shrnutí:

Dne 1.4.2012 jsme zahájili realizaci projektu pod názvem „Integrační centrum Praha“ (ICP), které navázalo svým vznikem na již deset regionálních integračních center, které se postupně zakládaly od roku 2009. Vznik integračních center vychází z vládního dokumentu "Koncepce integrace cizinců", který definuje hlavní cíle integrační politiky.

Dne 31.3.2013 jsme úspěšně tento projekt dokončili a od 1.4.2013 jsme na něho navázali projektem pod názvem „Integrační centrum Praha II“. V prvním roce existence Integračního centra Praha jsme poskytli služby pro celkem 2025 klientů z řad migrantů.

Projekty, které Integrační centrum Praha realizuje jsou ze 75% podpořeny z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z 25% z rozpočtu hl. m. Praha.

Na realizaci projektu ICP se podílí partnerské neziskové organizace, které dlouhodobě pracují s cizinci, a v této oblasti dosahují vynikajících výsledků. Jedná se o Poradnu pro integraci, o.s., InBázi, o.s., Sdružení pro integraci a migraci, o.s. a Organizaci pro pomoc uprchlíkům, o.s.

Podpora uplatnění cizinců v Ústeckém kraji v řemeslných profesích


Název projektu: Podpora uplatnění cizinců v Ústeckém kraji v řemeslných profesích
Doba realizace projektu: 1.5.2012 – 30.4.2014
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s
Financováno: Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Stručné shrnutí:
Projekt předkládá sadu komplexních opatření, která mají zvýšit uplatnitelnost cílové skupiny - cizinců ze třetích zemí, žijících v Ústeckém kraji - na pracovním trhu ČR, především se zaměřuje na řemeslné obory činnosti. Celkem bude podpořeno 90 osob z cílové skupiny.

Sada podpůrných aktivit bude probíhat ve 3 cyklech (1 cyklus na 8 měsíců), které budou zahrnovat:
- oslovování cílové skupiny, seznámení cílové skupiny s aktivitami projektu,
- intenzivní poradenský program, který bude zaměřen buď na podporu při hledání a získání zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti v řemeslných profesích,
- kurzy českého jazyka v rozsahu 40 hod., jejichž zaměření bude na pokročilé odborné termíny a komunikaci v řemeslných odvětvích,
- rekvalifikace v řemeslných odvětvích,
- získání zaměstnání včetně podpory formou mzdových příspěvků,
- podpora OSVČ v prvních měsících vlastní podnikatelské činnosti.

Doplňkovou podporou projektu je úhrada nákladů na cestovné pro účastníky kurzů i poradenství, v případě potřeby bude zajištěno i hlídání dětí.

Realizované aktivity projektu přispějí k integraci sociálně vyloučených osob na trh práce, zřídí nová pracovní místa - OSVČ v případě 10ti osob a u 5ti osob podpoří jejich umístění na existující pracovní místa.

 

Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR


Zkrácený název projektu: Podpora žen muslimek
Doba realizace projektu: 1.4.2012 – 31.1.2015
Místo realizace: Středočeský a Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s
Partneři: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Gender studies, o.p.s
Financování: Evropský strukturální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Stručné shrnutí:
Projekt se zaměřuje na podporu žen znevýhodněných a ohrožených při vstupu na trh práce, při získávání zaměstnání nebo zahájení samostatně výdělečné činnosti. Specifikou tohoto projektu je zaměření cílové skupiny. Tou jsou dlouhodobě nezaměstnané ženy cizinky z tradičních muslimských komunit žijících v ČR.

V rámci projektu, jehož cílem je asistence při vstupu na pracovní trh, bude muslimkám i jejich manželům poskytován komplexní informační servis včetně pracovně-právního poradenství. V průběhu projektu se zájemkyně zúčastní mnoha vzdělávacích aktivit – kurzy čj, práce na PC či rekvalifikační kurzy. Získané vědomosti a dovednosti budou ženy moci zdokonalovat v tréninkových dílnách, které za tímto účelem vzniknou. Součástí projektu bude intenzivní spolupráce se zaměstnavateli, relevatními úřady, NNO pracujícími s cizinci a cizinkami, či muslimskými komunitami v ČR. Partneři projektu zmapují efektivní postupy při pracovní integraci muslimek v zahraničí. Získané informace následně zformulují v doporučení pro postup integrace žen z cílové skupiny na trh práce v ČR.  Výstupem bude publikace “Příručka pro integraci žen z tradičních muslimských komunit na trh práce v ČR.”

Další informace k projektu naleznete zde

Podpora legálního a kvalifikovaného zaměstnání cizinců v Praze

Název projektu: Podpora legálního a kvalifikovaného zaměstnání cizinců v Praze

Doba realizace projektu: 1. 3. 2013 – 31. 12. 2014

Místo realizace: Praha

Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.

Financováno: Evropský sociální fond, Operační program Praha adaptabilita

Stručné shrnutí:

Projekt se zaměřuje na podporu začleňování znevýhodněných cizinců ze třetích zemí na trh práce na území Prahy.

Sada podpůrných aktivit bude probíhat ve čtyřech cyklech, které budou zahrnovat:

 • Diagnostiku a stanovení individuálního plánu práce.
 •  Komplexní poradenský program.
 • Doplňující vzdělávací kurzy, které jsou pro začlenění na trh práce nevyhnutelné (kurz češtiny, pracovního minima, základy práce na pc).
 • Individuální psychologickou podporu.
 • Podporu při získávání pracovního uplatnění, včetně vytváření pozitivního a otevřeného prostředí na trhu práce pro zaměstnávání cizinců přímým oslovováním zaměstnavatelů.

Motivace zaměstnavatelů k zaměstnání cizince je podpořena i pomocí mzdových příspěvků, které jsou poskytovány max. 4 měsíce a které jsou postupně snižovány.

Realizací aktivit bude zajištěn posun v zaměstnání cizinců, v jejich integraci do většinové společnosti i na trh práce, pomohou jim najít legální zaměstnání nebo zaměstnání s vyšší kvalifikací.

Odkaz na leták zde

Odkaz na standardy férového zaměstnavatele zde

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji


Doba realizace:
1.1.2014 – 31.5.2015
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.
Partneři: Krajský úřad Ústeckého kraje, Magistrát města Ústí nad Labem, Oblastní ředitelství cizinecké policie Ústí nad Labem
Financování: Financováno Evropskou unií a státním rozpočtem ČR na základě programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Stručné shrnutí:
Projekt obsahuje bezplatné služby, které mají pomoci cizincům se začleněním do všech oblastí běžného života a s posílením jejich postavení v ČR. Zároveň usiluje o zachování jejich původní kulturní a historické identity, představování kultur a rozvoj multikulturality české společnosti.
Hlavním projektovým cílem je rozšíření činnosti a provoz centra, které bude poskytovat služby usilující o zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace cizinců. Mezi tyto služby patří sociálně-právní poradenství, kurzy ČJ, kurzy socio-kulturní orientace, odborné přednášky pro cizince, workshopy, besedy a vzdělávací akce pro veřejnost, služby informačního centra, etnické večery a volnočasové aktivity pro děti a dospělé.
Služby bude poskytovat PPI v partnerství s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Magistrátem města Ústí nad Labem, Oblastním ředitelstvím cizinecké policie Ústí nad Labem a dalšími institucemi, organizacemi a komunitami, se kterými navázalo spolupráci v předchozích letech. Centrum navazuje na stejnojmenný projekt realizovaný v letech 2009 až 2011 za účasti těchto partnerů a dalších zástupců místní veřejnosti, včetně působení Poradní platformy pro integraci cizinců v Ústeckém kraji.
Cílovou skupinou jsou jednak cizinci, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje (kromě žadatelů o azyl, azylantů a osob s doplňkovou ochranou) a nejsou občany EU, a jednak místní veřejnost.

 

Barevná planeta XV.


Doba realizace:
1.1.2014 – 31.12.2014
Místo realizace: Hl. město Praha, Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.
Financování: Financováno Evropskou unií a státním rozpočtem ČR na základě programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Stručné shrnutí:
Projekt zapojuje českou společnost do procesu integrace cizinců, a tím přispívá k nenásilnému sblížení, vzájemnému porozumění a pozitivnímu ovlivňování směrem k toleranci a k potírání rasové nesnášenlivosti a xenofobie. O dosažení tohoto cíle projekt usiluje prostřednictvím multikulturního festivalu Barevná planeta, který se bude konat 7. září 2013 v centru Ústí nad Labem, a dvou etnických pořadů, které představí kulturu, zvyky a způsob života cizinců.

 

Integrační centrum Praha


Název projektu:
Integrační centrum Praha
Doba realizace projektu: 1. červenec 2012 - 31. březen 2013
Místo realizace: Praha
Realizátor: Integrační centrum Praha
Partneři: Poradna pro integraci, o.s. Sdružení pro integraci a migraci, Inbáze Berkat, Organizace pro pomoc uprchlíkům
Financováno: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Stručné shrnutí:
Projekt „Integrační centrum Praha“ (ICP), navazuje na deset regionálních integračních center, které postupně vznikly na území CR od roku 2009. Na realizaci projektu ICP se podílí několik neziskových organizací, které dlouhodobě pracují s cizinci. Hlavním cílem centra je přispívat k úspěšné integraci cizinců za třetích zemí do české společnosti na území hlavního města Prahy.

Poradna pro integraci bude jako partnerská organizace poskytovat právní a sociální poradenství a kurzy českého jazyky především cizincům žijícím na území Prahy 1, 4, 10, 11, 15 a 22. Součástí projektu jsou dále i kurzy sociokulturní orientace a práce s rodinami cizinců.

 

Tvoříme spolu III.

Název projektu: Tvoříme spolu
Doba realizace projektu: 1.1. 2014 - 31. prosinec 2014
Místo realizace: Hl. město Praha
Realizátor: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.
Partner: Poradna pro integraci, o.s.
Financováno: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Stručné shrnutí:
Hlavním cílem projektu je zavést pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež cizince, které budou realizované na Praze 4. Celkem bude realizován program volnočasových aktivit pro 2 skupiny dětí/mládeže:
děti ve věku 10 – 14 let, mládež ve věku 15 – 18 let.
Specifickými cíly volnočasových aktivit jsou:
-    seznámení dětí/mládeže cizinců se sociokulturními specifiky české společnosti,
-    podpora znalosti a používání češtiny u dětí/mládeže cizinců,
-    rozvíjet sociální kompetence dětí/mládeže,
-    začleňování dětí/mládeže cizinců do vrstevnických kolektivů, ve kterých budou také děti/mládež  z majoritní společnosti.

OPPA (png, 13,41 kB)