Projekty

 

 

Logo_SIRIUS.jpg

 

 

 

Poradnou pro integraci, z.ú. (PPI) spolu s Organizací pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) poskytují poradenství v rámci projektu SIRIUS     

       

 • CO Nabízíme:

 • obecné poradenství v souvislosti s nuceným návratem

 • poradenství v průběhu procesu návratu

 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území

 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o zajištění

 • právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu v zařízeních pro zajištění cizinců

 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady

 • příprava odvolání, žalob a dalších právních podání

 • konzultace a možná řešení dalších souvisejících problémů

 • v případě potřeby zajistíme pomoc tlumočníka a psychologa

 

 • KOMU JE POMOC URČENA:

 • Státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území či správním vyhoštění, rozhodnutí o přemístění

 • cizincům v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Bělé-Jezové, Drahonicích a Vyšních Lhotách

 • u všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob - obětem mučení, násilí, SGBV či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným

 

 • Kde vám poradíme:

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno: pondělí a úterý 9:00 – 16:00

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00

 • Po předchozím objednání v kanceláři PPI Ústí nad Labem: pondělí a úterý 10:00 - 15:00

 • Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové: každé úterý a čtvrtek

 • Zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích: každé pondělí a středa

 • Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách: každé úterý a čtvrtek

 

Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.

 

KONTAKTNÍ INFORMACE:

OPU PRAHA

OPU Brno

OPU PLZEŇ

PPI Ústí nad labem

Kovářská 939/4

Leitnerova 682/9

Sady Pětatřicátníků 48/33

Velká Hradební 33

190 00 Praha 9

602 00 Brno

301 00 Plzeň

400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 730 158 781

Tel: +420 543 210 443

Tel: +420 604 809 165

tel.: +420 475 216 536

Tel.: +420 730 158 779

+420 731 928 388

 

 

opu@opu.cz

opu.brno@opu.cz

opu.plzen@opu.cz

usti@p-p-i.cz 

 

 

 

 

www.opu.cz

www.p-p-i.cz

 

O projektu:

Projekt SIRIUS (Support-Information-Return-Immigration-Undocumented-Security)zajišťuje informovanost a bezplatnou kvalifikovanou právní pomoc v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR a zároveň žadatelům o mezinárodní ochranu nacházejících se v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC). Projekt zvyšuje povědomí o možnosti dobrovolných návratů a zajistit vyšší účinnost návratů obecně, čímž napomáhá účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie. To naplňuje skrze obecné a kvalifikované poradenství, které je zajišťováno odborníky v dané problematice. Cílové skupině se dostává pomoci nejen v zařízeních pro zajištění cizinců (Bělá Jezová, Drahonice a Vyšní Lhoty), ale i v Praze, Brně, Plzni a Ústí nad Labem. Projekt SIRIUS, reg.č. AMIF/5/01, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu.

Doba trvání:

01. 10. 2016– 30. 9. 2017

Financování:

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

 

Counselling Centre for Integration (PPI) and Organization for Aid to Refugees (OPU) provide counselling in the framework of project SIRIUS

 • WHAT WE OFFER:

 • general counselling in relation to a forced return

 • counselling during the return process

 • legal counselling in relation to the decision on administrative expulsion, decision on the obligation to leave the country, decision on administrative detention

 • legal counselling for asylum seekers in facilities for detention of foreigners

 • communication and dealing with competent authorities

 • preparation of lawsuits, appeals and other legal actions

 • consultations and possible solutions of related problems

 • in case of need we can secure the help of a psychologist or interpreter

 

 • WHO WE PROVIDE COUNSELLING TO:

 • third country nationals, who do not meet the conditions for entry or stay in the country (anymore), who were issued a decision on the obligation to leave the country, on administrative expulsion or on resettlement

 • foreigners in the facilities for detention of foreigners in Bělá-Jezová, Drahonice and Vyšní Lhoty

 • also to specifically vulnerable groups of foreigners – victims of torture, SGBV or human trafficking, single-parent mothers with children, unaccompanied children and severely ill persons

 

 • WHERE:

 • After previous arrangement:

  •  Office of OPU Praha – Tuesday and Thursday 9:00 – 16:00

  •  Office of OPU Brno– Monday and Tuesday 9:00 – 16:00

  •  Office of OPU Plzeň - Tuesday and Thursday 9:00 – 16:00

  •  Office of PPI Ústí nad Labem - Monday and Tuesday 10:00 - 15:00

 • Facility for Detention of Foreigners Bělá-Jezová – every Tuesday and Thursday

 • Facility for Detention of Foreigners Drahonice– every Monday and Wednesday

 • Facility for Detention of Foreigners Vyšní Lhoty – every Tuesday and Thursday

 

All services including interpretation are provided free of charge

 

Contact INFORMATION:

OPU PRAHA

OPU Brno

OPU PLZEŇ

PPI Ústí nad labem

Kovářská 939/4

Leitnerova 682/9

Sady Pětatřicátníků 48/33

Velká Hradební 33

190 00 Praha 9

602 00 Brno

301 00 Plzeň

400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 730 158 781

Tel: +420 543 210 443

Tel: +420 604 809 165

tel.: +420 475 216 536

Tel.: +420 730 158 779

+420 731 928 388

 

 

opu@opu.cz

opu.brno@opu.cz

opu.plzen@opu.cz

usti@p-p-i.cz 

 

 

 

 

www.opu.cz

www.p-p-i.cz

 

About project SIRIUS:

The project SIRIUS (Support-Information-Return-Immigration-Undocumented-Security) provides information and free and qualified legal assistance in the return process for third-country nationals that are not (or no longer) complying with conditions required for entering or staying on the Czech territory and at the same time for applicants of international protection who are in facilities for detention of foreigners. The project raises awareness about the possibility to return voluntarily and ensures better efficiency of returns in general, which helps to an effective control of migration flow and to execute, strengthen and develop common asylum policy and common migration policy while fully respecting rights and principles of the European Charter of Fundamental Rights. It is ensured through general and qualified counselling, which is provided by professionals in a given field. The target group is given help not only in detention facilities (in Bělá Jezová, Drahonice a Vyšní Lhoty), but also in Prague, Brno, Pilsen and Ústí nad Labem.

Project SIRIUS, registration no. AMIF/5/01, in financed in framework of national program of Asylum, migration and integration fund (AMIF).

Project period:

01. 10. 2016– 30. 9. 2017

Financing:

Asylum, migration and integration fund (AMIF)

 

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji – AMIF/10/04

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Doba realizace projektu: 1.9.2016 – 31.8.2019
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Partner: Diecézní charita Litoměřice
Financováno: Národní program Azylového, migračního a integračního fondu

Poskytuje sociálněprávní poradenství, kurzy ČJ a sociokulturní orientace, přednášky pro cizince, integrační aktivity, služby informačního centra, workshopy, vzdělávací akce. Centrum cizinců působí v Poradní platformě pro integraci cizinců v Ústeckém kraji. Cílovou skupinou jsou příslušníci třetích zemí, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje, osoby s udělenou mezinárodní ochranou a místní veřejnost.

Součástí projektu je i provoz Informačního centra, které je určeno státním příslušníkům třetích zemí, osobám s udělenou mezinárodní ochranou a veřejnost. V informačním centru může cílová skupina bezplatně využívat 8 počítačů s internetem, knihovnu s českými i cizojazyčnými tiskovinami, DVD, TV se satelitem a audiovizuálním vybavením. Cílová skupina může využít i pravidelně odebírána vybraná česká a cizojazyčná periodika. Cizinci se zde mohou informovat o aktuálním dění v ČR i v zemi svého původu. 

Významnou součástí projektu je i široká nabídka kurzů českého jazyka.

 

 

Centrum integračních aktivit pro migranty ze třetích zemí Poradny pro integraci  (Grant Nadace České spořitelny)

Doba trvání projektu 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.

Proč právě tento program:  Nedostatečná orientace klientů ve společnosti (zejména nedostatečná informovanost o fungování státních institucí, veřejných systémech, základních právech a povinnostech, snížená schopnost využívat veřejných služeb a uplatňovat svá práva v důsledku toho, že daná osoba pochází z odlišného sociokulturního prostředí) – to je hlavní důvod našeho projektu. Dalším důvodem je příslušnost cílové skupiny ke zvláště zranitelné skupině migrantů - zejména absence kontaktu s majoritní společností a nedostatečná orientace v sociálních vztazích. Migranti čelí v české společnosti diskriminaci na mnoha různých úrovních (pracovní, sociální, bydlení).

Rádi bychom do projektu zapojili cca 200 osob, a to nejprve do poradenského programu a pak do volnočasových aktivit prostřednictvím komunitního setkávání.

V co doufáme a věříme: Zvýšení jazykových kompetencí klientů a jejich schopnost řešit samostatně své problémy bez asistence dalších osob, zvýšené právní povědomí – to je cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. S tím jde ruku v ruce i klientovo snížení závislosti na sociálním systému. Vlivem tohoto programu cizinec získá komplexní přehled o fungování systému v ČR. Věříme, že i díky našemu programu se klient aktivně zapojí do pracovního procesu. 

 

Projekt Integrační centrum Praha VI -  AMIF/10/03

Projekt Integrační centrum Praha VI, reg.č. AMIF/10/03, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu.

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Jako partner se Poradna pro integraci podílí na projektu Integrační centrum Praha VI, kde jsou cílovou skupinou projektu cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost je věnována zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V. Cizincům z třetích zemí je nabízeno: · právní a sociální poradenství, · kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace, · pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority), · bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory).

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno: · naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli), · integrace a podpora neziskového sektoru, · terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ), · vzdělávání odborníků, vzdělávání žáků v MŠ a studentů na SŠ, · informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu), · monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu).

Poradna pro integraci jako partner zajišťuje realizaci projektu prostřednictvím právního a sociálního poradenství na pobočce Praha 4 – Pankrác. Právní poradenství zajišťují její dva právníci a sociální poradenství dva sociální pracovníci.

OPPA (png, 13,41 kB)