Komunikace je cesta 2024

Název projektu: Podpora integrace držitelů dočasné ochrany na území statutárního města Ústí nad Labem 2024

Dílčí projekt: Komunikace je cesta 2024

Doba realizace dílčího projektu: 1.5.2024 – 31.12.2024

Místo realizace: Ústí nad Labem

Realizátor projektu: Statutární město Ústí nad Labem

Realizátor dílčího projektu: Poradna pro integraci, z. ú.

Financováno: Ministerstvem vnitra ČR, UNHCR

Cílem projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností na území města Ústí nad Labem, usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, institucemi a veřejností.

Dílčí projekt cílí nejen na cizince samotné, ale i na majoritní společnost, kterou je třeba seznamovat s odlišnými kulturami a odstraňovat tak napětí a předsudky mezi cizinci a majoritou.

Dílčí projekt zajišťuje 2 klíčové aktivity:

  • poskytování tlumočení/interkulturní asistence,
  • festival Barevná planeta.

Prostřednictvím služeb interkulturních asistentů na území města Ústí nad Labem je zajištěno tlumočení, poskytování základních informací/poradenství, překonávání jazykové bariéry mezi cílovou skupinou a pracovníky úřadů a institucí, zorientování se v novém prostředí a předcházení případným nedorozuměním. Interkulturní asistenti asistují při doprovodech a jednáních na úřadech (Magistrát města, Úřad práce, OSPOD, pedagogicko-psychologická poradna a další), ve školách, u lékaře, u zaměstnavatelů a dalších institucích. V případě potřeby pomáhají s překladem informačních materiálů do mateřského jazyka. Interkulturní asistenti rovněž monitorují potřeby a problémy cílové skupiny pravidelnou návštěvou ubytoven a velkokapacitních ubytovacích zařízení v příslušné lokalitě.

Díky podpoře tlumočníků/interkulturních asistentů se snižuje závislost na zprostředkovaných či neúplných informacích, posiluje se soběstačnost, orientace ve společnosti a zároveň se zvyšují kompetence cílové skupiny pro integraci do společnosti.

Festival Barevná planeta je festivalem odlišných kultur, který si klade za cíl prevenci xenofobních nálad ve společnosti. Cílem je představení a seznámení české majoritní společnosti s legálně žijícími cizinci v České republice a tím napomoci k nenásilnému sblížení, vzájemnému porozumění a podpoře bezproblémového soužití cizinců a místních občanů. Na realizaci festivalu se podílí sami cizinci, kteří odlišnou kulturu představují různými formami, např. prostřednictvím hudby, tance, fotografií, ukázek tradičních oděvů či ochutnávky jídel. Na festivalu se podílí jak komunity cizinců žijící v ČR, tak spousta dobrovolníků, základní školy, divadla a další instituce v UNL. Festival, který usnadňuje proces integrace, je pro všechny zdarma.

Akce je pořádána v rámci projektu „Komunikace je cesta 2024“ zaměřeného na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a UNHCR.