Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji

Název projektu: Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji

Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Doba realizace: 1. 8. 2023 – 31. 3. 2025

Financování: Evropskou unií v rámci operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Cílem projektu je integrace cizinců do všech oblastí běžného života a zlepšení jejich postavení v ČR. Jedná se o podporu samostatnosti klientů a přispění k rozvoji jejich schopností a vědomostí při řešení nejrůznějších situací a při uplatňování občanských práv. Centrum cizinců zároveň usiluje o zachování původní kulturní a historické identity cizinců.

Projekt svými aktivitami podporuje soužití cizinců a majoritní společnosti, včetně posilování mezikulturních kompetencí, zlepšuje povědomí veřejnosti o problematice azylantů a cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem a pozitivně ovlivňuje xenofobní postoje českých občanů, zaměstnanců státní správy a samosprávy apod.

Aktivity projektu zahrnují především sociální a právní poradenství, interkulturní asistenci, kurzy ČJ a sociokulturní orientace, přednášky pro cizince i veřejnost, integrační aktivity, služby informačního centra, vzdělávací a multikulturní aktivity, terénní práci, informační kampaň a platformy integrace cizinců.

Cílovou skupinou projektu jsou příslušníci třetích zemí oprávněně pobývající na území ČR v režimu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky na základě oprávnění k pobytu nad 90 dní; státní příslušníci třetích zemí, kterým byla v České republice udělena mezinárodní a dočasná ochrana. Dále zástupci majoritní společnosti, pracovníci veřejné správy, odborná veřejnost a další osoby, které ve své profesi často přicházejí do styku s cizinci.

Přínosem projektu je eliminace překážek úspěšné integrace formou individualizované, intenzivní a komplexní nabídky podpory. Existence Centra cizinců je zásadní z hlediska široké nabídky služeb pro cizince i přijímací společnosti a jeho působení v kraji umožňuje koordinovat lokální integrační politiku a pružně reagovat na aktuální a v současné době rychle měnící se potřeby v této oblasti.

Více informací: www.centrumcizincu.cz

Leták k dispozici zde.