Poradenství pro školy

PORADENSTVÍ PRO ŠKOLY

Školám nabízíme individuální poradenství, týkající se metod výuky dětí cizinců  a přístupu k nim.  Zajišťujeme průvodcovství mezi rodinou dítěte – cizince a novou školou, seznamujeme rodiče se školním systémem, včetně poskytování informací o školním řádu, způsobu omlouvání apod. Školám nabízíme asistenci při komunikaci s rodinou v případě jazykové bariéry. Organizujeme semináře pro pedagogické pracovníky, které se věnují problematice vzdělávání cizinců, přístupu k jednotlivým etnickým menšinám a výuce češtiny jako cizího jazyka.

PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami pomáháme začlenit děti – cizince do vzdělávacího procesu (pomáháme zejména při odkladech školní docházky a zařazení do prvních tříd). Pro pracovníky pedagogicko – psychologických poraden organizujeme školení, zaměřená na práci s dětmi-cizinci.