Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ AMIF/23/01 

Doba realizace projektu: 1.9.2019 – 31.12.2020
Místo realizace: Ústecký kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, z.ú.
Financováno: Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky

Projekt „Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji“ je realizovaný Komunitním multikulturním centrem Poradny pro integraci v Ústí nad Labem za finanční podpory Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

 Cílem projektu je integrace cizinců do všech oblastí běžného života a zlepšení jejich postavení v ČR. Jedná se tedy o podporu samostatnosti klientů a přispění k rozvoji jejich schopností a vědomostí při řešení nejrůznějších situací a při uplatňování občanských práv. Centrum cizinců zároveň usiluje o zachování jejich původní kulturní a historické identity. Projekt svými aktivitami podporuje soužití cizinců a majoritní společnosti, včetně posilování mezikulturních kompetencí, zlepšujepovědomí veřejnosti o problematice azylantů a cizinců s trvalým a dlouhodobým pobytem a pozitivně ovlivňuje xenofobní postoje českých občanů, zaměstnanců státní správy a samosprávy apod.

 Aktivity projektu zahrnují především sociální a právní poradenství, kurzy ČJ a sociokulturní orientace, přednášky pro cizince i veřejnost, integrační aktivity, služby informačního centra, vzdělávací a multikulturní aktivity.

 Cílovou skupinou projektu jsou příslušníci třetích zemí a osoby s udělenou mezinárodní ochranou, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje a místní veřejnost. Centrum cizinců zaměřuje své aktivity na všechny aspekty integrace cizinců, a to jak na práci s konkrétními klienty, tak i na aktivity, které směřují k ovlivňování politiky a společenské atmosféry v oblasti uprchlictví a migrace.

 Přínosem projektu je eliminace překážek úspěšné integrace formou individualizované, intenzivní a komplexní nabídky podpory. Existence Centra cizinců je zásadní z hlediska široké nabídky služeb pro cizince i přijímací společnosti a jeho působení v kraji umožňuje koordinovat lokální integrační politiku a pružně reagovat na aktuální a v současné době rychle měnící se potřeby v této oblasti.